Input your search keywords and press Enter.

Major William Sa Lian Zam (ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)

ဆလိုင္းဗန္က်ံဳးလ်န္ (ယူေက)
အပိုင္း (၂) မွအဆက္
တြန္းဇံျမိဳ႔နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲသံမ်ား

ဤသို႔ျဖင့္ ဥကၠဌၾကီး ခိုင္မိုးလင္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔ စစ္ေၾကာင္းသည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ပိတ္မိေနခဲ့ၾကသည္။ အိႏိြယနယ္အတြင္းသို႔လည္း ျဖတ္သန္းခြင့္မရခဲ့ေခ်။ အိႏိြယစစ္တပ္မွ ပိတ္ထားသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ၁၉၇၇ ေမလကုန္ေလာက္ျဖစ္ျပီး မိုးတြင္းကာလာျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုကလည္း ဆိုးရြားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိုးကလည္းရြာ၊ ရိကၡာကလည္းျပတ္၊ ေပ်ာက္က်ားအ၀တ္အစား မ်ားလည္းစုတ္ျပတ္၊ ဘုတ္ဖိနပ္ပင္ စီးဖို႔မရွိသည့္အေျခအေန သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းသည္ ခ်င္းျပည္ထဲသို႔၀င္ျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ရန္မွ တစ္ပါး တစ္ျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ခ်င္းျပည္ထဲမွျဖတ္ရန္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံသည္ ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္းထံသို႔ “ကြ်န္ေတာ္ခ်င္းလူမ်ိဳးပါ .. ခ်င္းျပည္ဆိုတာကြ်န္ေတာ္သိတယ္ .. ကြ်န္ေတာ္အသက္ႏွင့္ရင္းျပီး ကာကြယ္ပါမည္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္းမွလည္း ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံကုိ ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံႏွင့္ ခ်င္းတပ္မွ ေရွ႔ကဦးေဆာင္ျပီး ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္းတပ္ကိုလည္း ခ်ီတက္ရန္အမိန္႔ေပးေတာ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ မဏိပူရျပည္နယ္မွ ခ်င္းျပည္သို႔ ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္လာသည့္ေနရာမွာ တြန္းဇံျမိဳ႔နယ္ စိမ္းပီာလ္ (Singpial) ရြာျဖစ္သည္။

မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း စိမ္းပီာလ္ရြာအေရာက္တြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္သို႔ စ၀င္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္း ၆ ရင္းသည္ ခ်င္းျပည္အႏွံ႔ေနရာယူ ထားျပီး ျဖစ္သည္။ စိမ္းပီာလ္ရြာတြင္ ေနရာယူသည့္ တပ္ရင္း ၈၉ မွ ရဲေဘာ္ၾကည္လင္းႏွင့္တပ္စိတ္မ်ား စိမ္းပီာလ္ရြာအေနာက္ဘက္ ဆဲန္နမ္ (Simnam) ရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ဆုတ္ခြာေစျခင္းမွာလည္း မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းအား စိမ္းပီာလ္ရြာသို႔ ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ စိမ္းပိုင္ရြာအေနာက္ဘက္ျခင္းတစ္ေလ်ွာက္ ေတာ္ေလ်ွာက္ပိတ္ဆို႔ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲေဘာ္ၾကည္သိန္းပါ၀င္သည့္ တပ္ခြဲသည္ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းကို ေတာင္ပိုင္းမွ ပိတ္ဆို႔ထားရန္ လိုင္ဘုန္း (Laibung) စခန္းသို႔ ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ န.မ.ခ မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ဦးသည္ သိုင္းငင္း (Taingen) ေဆာက္လုပ္ေရးရိပ္သာတြင္ စခန္းခ်ျပီး န.မ.ခ ေအာက္ တပ္ရင္း ၆ ရင္းမွ တပ္သားမ်ား ခ်င္းျပည္အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ သိုင္းငင္းေတာင္ဘက္ တစ္ေလ်ွာက္တြင္လည္းေကာင္း ေနရာခ်ထားျပီးျဖစ္သည္။ ရခိုင္တပ္ႏွင့္ လူမမွားႏိုင္ေအာင္ ခ်င္းျပည္သို႔ ကားမတက္ရ၊ ေက်းရြာေတာင္သူသားမ်ား ေတာင္ယာမသြားရဟု အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေတာင္ယာသမား အသြင္ျဖင့္ အခ်က္အခ်ာၾကသည့္ ေတာင္ယာ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားျပီး ရခိုင္တပ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက အခ်က္ျပရန္ ေနရာခ်ထားခဲ့ၾကသည္။ တြန္းဇံျမိဳ႔နယ္အေရွ့ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ စီယင္းနယ္မွ ျပည္သူအားလံုး ရခုိင္တပ္မ်ားအားေတြ႔ရွိပါက သတင္းေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားခဲ့ၾကသည္။

မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းသည္ စိမ္းပီာလ္ ရြာသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ပစ္ခတ္မွဳေထာင္ေျခာက္ဆင္မွဳမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ပစ္ဆုတ္ပစ္တက္္လုပ္ခဲ့သည္။ စိမ္းပီာလ္ရြာမွ ေန၀င္ရာဘက္သို႔ ဆက္ခ်ီၾကျပီး ခြာန္းခန္း (Khuangkhan) ရြာဘက္ကို ဦးတည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အေနာက္ဘက္ထြက္ေပါက္ ပိတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ဘက္ လိုင္ဘုန္း (Laibung) ရြာဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ တပ္ရင္း ၈၉ မွ တပ္သားမ်ားမွ ၎တို႔၏ အေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မခြာ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ လုိက္လာသည္။ ရခုိင္တပ္ႏွင့္ခ်င္းတပ္တို႔သည္ စားစရာလည္း မရွိခဲ့ၾကေတာ့ေခ်။ ေတာထဲတြင္ေတြ႔သည့္ ေတြ႔သမ်ွအပင္မ်ားကို ကိုက္စား .. မ်ိဳလို႔ရသည္ဆိုရင္ မ်ိဳခ် .. အစားပ်က္ .. အိပ္ပ်က္ .. ရာသီဥတုအလြန္ဆိုးရြားသည့္ မိုးထဲေလထဲတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ခဲ့ၾကသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း အခြင့္ေရးရလ်င္ရသလို ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ဒုကၡေရာက္ၾကသည့္ အျဖစ္ကို မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္တပ္အရာရွိ ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္၏ ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းထဲတြင္ “ေန႔တိုက္ပြဲ၊ ညတိုက္ပြဲ ေသနပ္သံမစဲ။ အိပ္ပ်က္၊ စားပ်က္၊ ရိကၡာျပတ္၊ ေဆး၀ါးျပတ္။ ကံၾကမၼာက မိမိ၏လက္ထဲမွာျဖစ္သည္။ ခ်င္းရြာအနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္သည္။ လံုး၀၀င္၍မရ။ တိုက္ပြဲျဖင့္ဆုတ္ခြာရသည္။ ေတာင္ေၾကာေတာက္ေလွ်ာက္ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားဟုထင္မွတ္ရေသာ မီးေရာင္မ်ားကို ညအခါျမင္ရသည္။ သြား၍ကားမရ။ ရန္သူကျဖတ္ေလးျဖတ္ ထိုးစစ္ဆင္ထားသည္။ စားနပ္ရိကၡာျပတ္သျဖင့္ ထမင္းမစားရသည့္ရက္ကမ်ားလာသည္။ ခ်င္းေတာင္တန္းတေလွ်ာက္ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားရွာေဖြ၍ အဟာရအျဖစ္စားရသည္။ သစ္ဥသစ္ဖုမေတြ႔လွ်င္ ပင္ႏုရြက္ႏု၊ အင္ဖူး၊ နပ်ိဳးဖူး၊ ေျပာင္းစိအေျခာက္မ်ားကို ေတာင္ယာေဟာင္းမွ ေကာက္စားရသည္။ တခါတရံ ေတာင္ယာေဟာင္းမ်ားတြင္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ရန္သူမ်ားႏွင့္တိုက္ရသည္၊။ ေျပးရသည္က အေညာင္း” ဟူ၍မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းသည္ စိမ္းပီာလ္ရြာမွ ဗမာ့တပ္မေတာ္အား တိုက္ရင္း၊ ေရွာင္ရင္း ဆက္လက္ထြက္ခြာၾကရာ စိမ္းပီာလ္ရြာႏွင့္ လိုင္ဘုန္းရြာအၾကားတြင္ တစ္ညအိပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္မနက္တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေမာ္တာျဖင့္လွမ္းထုသည္။ စစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာၾကျပီး မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ လိုင္ဘုန္း (Laibung) ရြာသို႔ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။

လိုင္ဘုန္း (Laibung) တိုက္ပြဲ
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
လိုင္ဘုန္းရြာသို႔ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ထိုအခ်ိန္က လိုင္ဘုန္းရြာသား၊ ေက်းရြာအုပ္စုစာေရး ပါးဒိုမွ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ယခုလိုေျပာျပခဲ့သည္။ “၁၉၇၇ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီေလာက္အခ်ိန္မွာ ခိုင္မိုးလင္းတပ္ႏွင့္ ၀ီလီယံတပ္တို႔ ရြာကိုေရာက္လာၾကတယ္။ သူတို႔ေရာက္လာေတာ့ ရိကၡာရွာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာကလည္း ရွိသမ်ွေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မစားရက္တဲ့ ဟာေတြလည္း အကုန္ေပးတယ္။ သူတို႔ရိကၡာေတြသယ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာထဲက အေယာက္ ၃၀ ကိုေပၚတာ အျဖစ္ေပးတယ္။ ရြာမွာ ၀ီလီယံႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္စကားေျပာတယ္ “ဗိုလ္မွဴး ကြ်န္ေတာ္ကေနမေကာင္းေတာ့ ေပၚတာလိုက္မသြားပါရေစနဲ႔” လို႔ကြ်န္ေတာ္ခြင့္ေတာင္းတယ္ .. ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံကေန တစ္မိုင္ျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္မိုင္ျဖစ္ျဖစ္ ထမ္းေပးဖို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီလုိစကားေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာထိပ္မွာရွိတဲ့ ဗမာ့စစ္တပ္ကေန စပစ္တယ္။ ၀ီလီယံတို႔ေရာက္ျပီး တစ္နာရီအၾကာေလာက္မွာ ဗမာစစ္တပ္က စပစ္တာပါ။ ၀ီလီယံတို႔ကလည္း ျပန္ပစ္တယ္။ ၀ီလီယံကိုယ္တိုင္က ေလာင္ခ်ာလိုမ်ိဳးေသနတ္နဲ႔ ရွဴး…ဆိုျပီးျပန္ပစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့အားလံုးထြက္သြားၾကတယ္။ အဲဒီမွာ လူစုကြဲသြားၾကတယ္။ ၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔နဲ႔လိုက္သြားတဲ့ ေပၚတာေတြက ဇုန္းရြာဘက္ကို သြားတယ္။ ခိုင္ဘေက်ာ္ ႏွင့္ ခိုင္နီလင္းတို႔အဖြဲ႔ကို လိုက္တဲ့ ေပၚတာေတြက ေခါဆတ္ (Khawsak) ဘက္ကို သြားၾကတယ္။ တိုက္ပြဲကမၾကာဘူး.. အေသအေပ်ာက္ေတာ့မရွိဘူး။ ေနာက္ တနာရီေလာက္အၾကာမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က စစ္သားေတြ ရြာမွာ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီညမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဘက္က တပ္သားတခ်ိဳ႔ သူတို႔ေနာက္ကို လိုက္သြားတယ္။ တပ္သားတခ်ိဳ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာမွာအိပ္ၾကတယ္။ ေနာက္တေန႔မနက္မွာ ဗမာ့တပ္သားေတြကလည္း ေပၚတာဆြဲေတာ့ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း မလိုက္မေနရ လိုက္ရတယ္။ ခုိင္မိုးလင္းတပ္နဲ႔ ၀ီလီယံတို႔ တပ္တို႔ေရာက္ျပီး ညေန ၇ နာရီေလာက္မွာေတာ့ အားလံုးရြာကေန ထြက္သြားၾကတယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

လိုင္ဘုန္းရြာတိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို ယင္းအခ်ိန္က တပ္ရင္း ၈၉ မွ လိုင္ဘုန္းစခန္းတြင္ တာ၀န္ယူသည့္ ရဲေဘာ္ၾကည္သိန္းမွ ယခုလို ေျပာခဲ့သည္။ “အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္ခဲြ ခိုင္မိုးလင္းတို႔အဖြဲ႔ လိုင္ဘုန္း ကုိလာမယ္ဆိုတာကို သိလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၾကိဳ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္ခြဲကလည္း လိုင္ဘုန္းနီးနား၀န္းက်င္မွာ တပ္ျဖန္႔ထားတာေပါ့။ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္မွာ လိုင္ဘုန္းရြာထဲကို ခိုင္မိုးလင္းတို႔အဖြဲ႔ ၀င္လာတာေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္သားေတြက အမ်ားၾကီးတပ္ခ်ထားတယ္။ ကေနဒီေတာင္ေၾကာ တစ္ေလ်ွာက္ မွာလည္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅ ရင္းေလာက္ တပ္စြဲၾကတယ္။ လိုင္ဘုန္းရြာထဲက တပ္ေတြက ကုိယ့္တပ္ကလား.. ခိုင္မိုးလင္းတို႔တပ္ကလား ဆိုတာ မသဲကြဲခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျပာက္က်ားယူနီေဖာင္းေတြဆိုေတာ့ ခိုင္မိုးလင္းတို႔ဘဲျဖစ္မယ္ ဆိုျပီးေတာ့ G-4 နဲ႔လွမ္းပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာသူတို႔လည္း ထြက္ေျပးၾကျပီးေတာ့ လူစုကြဲသြားၾကတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္ၾကပ္ၾကည္သိန္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “အဲဒီညမွာတပ္က ကရင္တစ္ေယာက္ကို မိတယ္။ ေနာက္ျပီး ရခိုင္တပ္အရာရွိ ႏွစ္ေယာက္ကိုထပ္မိတယ္။ သူတုိ႔ကို စစ္ေဆးေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႔ေတြ ပုန္းတဲ့ေနရာကို ျပတယ္။ လိုင္ဘုန္းေအာက္ဘက္ ၉ မိုင္ေခ်ာင္းအစ ေရထြက္တဲ့ ေက်ာက္ဂူထဲမွာ ၉ ေယာက္ပုန္းေနတယ္။ သူတို႔ လက္နက္ခ်အလင္း၀င္လာတယ္။ ရခုိင္အရာရွိဆီမွာ ပစ္စတိုႏွစ္လက္ပါတယ္၊ ေငြတစ္သိန္းခြဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သိမ္းလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဗ်ဴဟာမွဴးက၀င္စစ္ေတာ့ သူတို႔ ေသနတ္နဲ႔ပိုက္ဆံေတြသိမ္းဆည္းခံတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးဦးတင္ဦး က ကြ်န္ေတာ့ဆီက ေငြကို ျပန္သိမ္းတယ္။ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္လာတဲ့ ၁၁ ေယာက္ကေတာ့ ကေလးျမိဳ႔ကို ပို႔လိုက္တယ္” လို႔ေျပာျပခဲ့သည္။

အားခ္လြယ္ (Akluai) တိုက္ပြဲ
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
လိုင္ဘုန္းရြာမွ အုပ္စုစာေရး ပါးဒိုသည္လည္း ခိုင္မိုးလင္းအဖြဲ႔ေရာက္ျပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ေပၚတာထမ္းျပီး လိုင္ဘုန္းရြာအေနာက္ဘက္ တီးတိန္ကားလမ္းဘက္ ေပၚတာထမ္းျပီး သြားခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ပါးဒိုမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနာက္ေန႔မနက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ့ ေပၚတာထမ္းျပီးေတာ့ တီးတိန္ကားလမ္းဘက္တက္တယ္။ အားခ္လြယ္ (Akluai) မေရာက္ခင္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ခိုင္မိုးလင္းတပ္ကလား ၀ီလီယံတပ္ကလားေတာ့ မသိဘူး တစ္ေယာက္က်ဆံုးတယ္။ သူကခ်က္ခ်င္းေသတာေတာ့မဟုတ္ဘူး .. သူဒဏ္ရာရျပီးေတာ့ သူ႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြက လက္ေမာင္းကေနတြဲေခၚ ပံုရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ကို စမ္းေခ်ာင္းေလးတခုရဲ့ေဘးမွာ ထားခဲ့ၾကတယ္။ သူအဲဒီေနရာမွာဘဲ ဆံုးသြားတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲအျပီးမွာ ၇ ေယာက္အလင္း၀င္ၾကတယ္။ အဲဒီလူေတြကို ေတာ့သိုင္းငင္းဘက္ကို ပို႔ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာမွာလည္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ေတြရွိတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာကေန ေခါဆတ္ (Khawsak) ဘက္ကို လိုက္သြားတဲ့ ေပၚတာႏွင့္ရခိုင္တပ္ေတြထဲက ၁၀ ေယာက္ အလင္း၀င္ၾကတယ္။ သူတို႔ တီးတိန္ကားလမ္းကို မျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ဗမာ့စစ္သားေတြ အျပည္႔ရွိတယ္ဆိုလို သူတို႔ေပၚတာေတြနဲ႔အတူ ရြာျပန္လာျပီး အလင္း၀င္ၾကတယ္။ အဲဒီအလင္း၀င္တဲ့ ၁၀ ေယာက္ကိုေတာ့ ရြာကေန အာခ္လြယ္ဘက္ကို ျပန္ေခၚသြားျပီး လို္င္ဘုန္း နဲ႔ အာခ္လြယ္ၾကားမွာ အားလံုးအဆံုးစီရင္ျခင္းခံရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရြာကေနဆိုေတာ့ ေသနတ္သံဘဲ ၾကားရတယ္။ ေနာက္မွ အေလာင္းေတြသြားၾကည့္ၾကတယ္။ မွတ္မွတ္ရရဆိုလို႔ ေသနတ္သံေတြၾကားရင္း တစ္ေယာက္က “Kanu Ka Hmangaih Ce – အေမ့ကိုခ်စ္တယ္” လို႔ေအာ္ျပီးေတာ့ အဲဒီေအာ္သံကို ေသနတ္အသံက တိတ္ေစခဲ့တယ္။ ၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔ေခၚသြားတဲ့ ေပၚတာေတြလည္း ဇုန္းရြာကေန ရြာကိုျပန္လာၾကတယ္။ သူတို႔လမ္းမွာ တစ္ညအိပ္တယ္လို႔ သူတို႔ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာမွာ ခိုင္မိုးလင္းတပ္ထဲက ဆက္သြယ္ေရးမွဴးလို႔ထင္ရတဲ့ တစ္ေယာက္ရဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာရယ္၊ သူ႔ေက်ာပိုးအိတ္ရယ္ သိမ္းထားတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရခုိင္တပ္ဖြဲ႔ရဲ့မွတ္တမ္းေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြ၊ သူတို႔ရဲ့ခရီးအေၾကာင္း၊ သူတို႔ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္း ႏွင့္ ၀ီလီယံတို႔အတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ကုတ္နာမည္ေတြ ေရးထားတယ္။ သူတို႔ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွာ ရိုက္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါတယ္။ အစတုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါေတြကို သိမ္းထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ဘက္က ခဏခဏလာရွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေၾကာက္ျပီးေတာ့ စစ္တပ္ကို ျပန္အပ္လိုက္တယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္က စီးယင္းနယ္ ထုတ္လိုင္ရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ ပါးအဲန္ ကလည္း ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ခိုင္မိုးလင္းႏွင့္ ၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔ စီးယင္းနယ္ထဲကို အားခ္လြယ္ဘက္ကေန ၀င္လာတယ္လို႔သိရတယ္။ ထုတ္လိုင္ရြာမွာလည္း ဗမာ့စစ္တပ္ေတြ ေရာက္တယ္။ ဗမာ့စစ္တပ္က လိုင္ဘုန္းရြာက ရခုိင္တပ္ေတြ ခ်ထားတဲ့လက္နက္ေတြကို သြားယူခိုင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ထုတ္လိုင္ကေန လိုင္ဘုန္းကို ထြက္သြားေတာ့ အားခ္လြယ္ရြာအဆင္းမွာ အေလာင္းေတြေတြ႔ရေတာ့ အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့မိတယ္။ အေလာင္း ၁၀ ေလာင္းေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္ထင္တယ္။ လိုင္ဘုန္းရြာက လက္နက္ေတြ ကြ်န္ေတာ္သြားယူျပီးေတာ့ ဗမာစစ္တပ္ေတြကို အပ္လိုက္တယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္။ လိုင္ဘုန္းရြာမွ အုပ္စုစာေရး ပါးဒိုကလည္း ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ ခ်ခဲ့တဲ့ လက္နက္ေတြကို သူရဟန္ဇာကမ္ ကယူတာလည္းရွိတယ္ ဟုေျပာခဲ့သည္။

လိုင္ဘုန္းရြာဦး အထက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္၏ ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းထဲတြင္ .. လိုင္ဘန္းရြာတိုက္ပြဲမွ လူစုကြဲၾကရာ စာေရးသူ (ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္) ႏွင့္အတူ ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးလင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ခုိင္ဘေက်ာ္၊ ဗိုလ္သိန္းႏိုင္၊ ဒုဗိုလ္သီဟ၊ ဒုဗိုလ္ေက်ာ္ထူး၊ အရာခံဗိုလ္မိုးဟိန္း၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးျမေမာင္၊ မိုးတိမ္ပ်ံခိုင္သန္းေက်ာ္၊ ေဆးမွဴးခိုင္မင္းလတ္၊ စုစုေပါင္း (၁၁) ဦးမွ် စုမိသည္။ ဧရာမမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ထိပ္တခုကိုတက္သည္။ ေတာင္ထိပ္ကိုေရာက္သည္ႏွင့္ ဘယ္ညာေလ့လာၾကည့္သည္။ မီးေရာင္တခုကို ျဖတ္ခနဲ ေတြ႔ရသည္။ သစ္ကိုင္းသစ္ငုတ္မ်ားကိုဖယ္၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္ရာ ခ်င္းေတာင္ေတာင္ယာတခု၌ လက္နက္မ်ားကို၀ွက္ၿပီး အရပ္သားအ၀တ္၀တ္ျဖင့္ ေျပာင္းဖူးခ်က္စားေနေသာ ခိုင္အာဏာနီ၊ ဇာနီခိုင္၊ ေရာင္းရင္းစိုးႏိုင္၊ ခိုင္မ်ိဳး႐ိုင္း၊ ခိုင္မင္း တို႔အား မေသမေပ်ာက္ ေတြ႔ရသျဖင့္ ၀မ္းသာလို႔မဆံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အင္အားစုစုေပါင္း (၁၆) ေယာက္ျဖစ္လာ၍ အားတက္မိသည္။ ခရီးပန္းလာသျဖင့္ ကုန္းျမင့္တခုကၿခံဳတခုတြင္ ခို၀င္ယင္းအိပ္စက္ရသည္။ အဲဒီမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့ ေရာင္းရင္းစိုးႏိုင္တေယာက္ ညာဖက္မ်က္လံုးႏွင့္ ဘယ္ဖက္ေပါင္ကို က်ည္မွန္သည္။ “ေက – စိုးႏိုင္ မင္းဒါဏ္ရာကလည္းမ်ားျပီ။ မင္းစိတ္ကိုတင္းထား။ လက္ပစ္ဗံုးႏွစ္လံုးယူထားလိုက္။ ရန္သူမၾကာခင္ မင္းဆီကိုေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ စိုးႏိုင္မ်က္စိတစ္ဖက္မွ ေသြးမ်ားဆင္းလာျပီး က်န္တဖက္ကမ်က္ရည္က်လွ်က္ “ခိုင္နီေရာင္ ငါ့ကိုပစ္ထားၾကေတာ့မွာလား” ဟူေသာစကားကိုၾကားပါလွ်က္ သူ႔ကို ထားခဲ့ၾကရသည္။ ေၾကကြဲမွဳ၊ စိတ္မေကာင္းမႈ၊ ၀မ္းနည္းမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေရွ႔မွလူမ်ား ဆုတ္ခြာလားသည့္ ေျမာင္းအတိုင္း ေျပးဆင္းရသည္။ လွ်ိဳေျမာင္အေကာက္ (၁၀-၉) ခု ေျမာက္ေသာအခါ ရန္သူကို စိုးႏိုင္လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ခြင္းသံ ၾကားလိုက္ရသည္။ ေနာက္ဆံုး အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္” ဟုေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

စီးယင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းႏွင့္ ေသမင္းတမာန္
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ဗိုလ္ခိုင္မိုးလင္းႏွင့္ဗိုလ္၀ီလီယံတို႔၏ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းသည္ လိုင္ဘုန္း (Laibung) ရြာမွစတင္၍ အဖြဲ႔ကြဲခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႔တပ္သားမ်ားသည္ လိုင္ဘုန္းရြာေအာက္ဘက္ ကေလးဘက္ကို ဆင္းၾကျပီး တခ်ိဳ႔ အလင္း၀င္ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးခိုင္မ်ိဳးမင္း ႏွင့္ ရခိုင္ရဲေဘာ္တေယာက္သည္ ကေလးျမိဳ႔ဘက္ကို ဦးတည္ရင္း ၉ မိုင္စခန္းတြင္ ၁၉၇၇ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔၌ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္။ တီြးဇန္ (Tuizang) ႐ြာတြင္လည္း ၉ ေယာက္အလင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟု တီြးဇန္ရြာသားမ်ားမွ ေျပာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခိုင္မိုးလင္းႏွင့္ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔ တပ္ဖြဲ႔သည္ လိုင္ဘုန္းရြာအေနာက္ဘက္ ကေနဒီေတာင္ေၾကာ ဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ကေနဒီေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေနရာယူၾကသည္။ ညေမွာင္ခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ေနရာယူခဲ့သည့္ တပ္စိပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား လြတ္သည့္ေနရာမ်ားမွ အခြင့္အေရးၾကံဳတိုင္း ရခိုင္တပ္ႏွင့္ခ်င္းတပ္မ်ား ျဖတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖတ္ကူးၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း လမ္းထပ္ကြဲခဲ့ၾကျပန္သည္။ ရာသီဥတုဆိုးရြား ေအးခ်မ္းသည့္အခ်ိန္ျဖစ္၍ ဗမာ့စစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ား မီးလွံဳသည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔တြင္ သာျဖတ္ကူးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခိုင္မိုးလင္းတို႔အဖြဲ႔သည့္ ကေနဒီေတာင္ေၾကာကို ျဖတ္ျပီး ထန္းႏြဲ (Thangnuai) ရြာဘက္ရွိ ေတာင္ယာတဲတြင္ ခိုလွံဳခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ကေနဒီေတာင္ေၾကာကို ခက္ခက္ခဲခဲျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကျပီး ဖြန္ေနာမ္ (Phunnom) ရြာႏွင့္ ဇုန္း (Zung) ရြာၾကားရွိ ေခ်ာင္းအတိုင္း ဆင္းလာၾကကာ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ဇုန္းရြာသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ဇုန္း (Zung) ရြာတြင္ ေပၚတာအသစ္ထပ္ဆြဲျပီး လိုင္ဘုန္းရြာမွ ဆြဲထားေသာ ေပၚတာမ်ားသည္ လိုင္ဘုန္းရြာသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အေနာက္ဘက္ကို ဦးတည္ျပီး အႏိြယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ဘက္ကို ဦးတည္ျပီး ထြက္ခြာခဲ့ၾကကာ ဗန္းတဲ (Vangteh) ရြာကိုေက်ာ္ျပီး ဆိုင္းဇာန္ (Saizang) ရြာဘက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ခိုင္ဘေက်ာ္တို႔သည္ စီးယင္းနယ္ထဲသို႔ ၀င္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စီးယင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ေခါဆတ္ (Khawsak) ရြာ ႏွင့္ ထုတ္လိုင္ (Thuklai) ရြာတို႔ၾကား ေခ်ာင္းတခုတြင္ ရခုိင္တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ပိတ္မိေနၾကသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ယင္းအခ်ိန္က ထုတ္လိုင္ရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ ပါးအဲန္မွ ယခုလိုေျပာျပခဲ့သည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာ မ်က္ျမင္သက္ေသတေယာက္ ျပန္ေျပာျပတဲ့ဟာ တခုေပါ့။ ထုတ္လိုင္ႏွင့္ေခါဆတ္ရြာၾကားက ခ်ိဳင္း၀ွမ္းၾကီး၊ အဲဒီမွာေခ်ာင္းရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို လက္နက္ခ်ရန္ သြားေျပာဖို႔ ရြာသားတေယာက္ကို ဗမာ့တပ္က လႊတ္လိုက္တယ္။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လက္နက္ခ်လဲေတာ့ မသိဘူး။ လက္နက္ခ်တဲ့သူေတြထဲက တခ်ိဳ႔ကို ထုတ္လွိဳင္အထက္တန္း ေက်ာင္းကို ေခၚလာတယ္။ ခိုင္ဘေက်ာ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းလို႔ထင္ရတဲ့ ေလးေယာက္ကေတာ့ အဲဒီေခ်ာင္းေဘးနား တေနရာမွာ ဗမာ့တပ္က က်င္းတူးခိုင္းတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အရာရွိတေယာက္က “ခိုင္ဘေက်ာ္ မင္းရခုိင္ျပည္ျပန္ေတာ့” ဆိုျပီး ပစ္လိုက္တယ္။ အျခားသံုးေယာက္ကိုလည္း အဆံုးစီရင္ျပီး သူတို႔တူးတဲ့ က်င္းထဲမွာဘဲ ျမွဳပ္ခဲ့ၾကတယ္” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

ခ်င္းအာဇာနည္ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္း က်ဆံုးျခင္း
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
လိုင္ဘုန္းမွ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း လူစုကြဲျပီးတဲ့ေနက္ပိုင္း ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္းႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ လိုင္ဘုန္းမွ ဇုန္းရြာသို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ဇုန္းရြာမွ ေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ွာက္ ဗန္းတဲရြာဘက္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ဗန္းတဲႏွင့္ ဆိုင္းဇန္ (Saizang) အၾကားသည္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းျဖစ္ျပီး ေခ်ာင္းတစ္ခုရွိသည္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔တပ္ဖြဲ႔ ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ျပီး ဆိုင္းဇန္ဘက္ကို တက္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ဆိုင္းဇန္မွ မဏိပူရျမစ္ဘက္သို႔ သြားသည့္လမ္းျဖတ္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔တပ္ဖြဲ႔ ဗန္းတဲ ရြာဘက္သို႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ရျပီး မီးဇာကုန္၊ဆီခမ္းအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ဗန္းတဲမွ ျပည္သူ႔စစ္ထံသို႔ လက္နက္ခ်ရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီး ဗန္းတဲရြာသို႔ အလင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသတင္းကို ျပန္ႏွံ႔သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္း ႏွင့္အဖြဲ႔အား စိတ္၀င္စားျပီး သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့သည့္ ပါးခြာလ္မွ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဗိုလ္မွဴးဆာလ်န္ဇမ္းတို႔ လက္နက္ခ်တယ္ၾကားလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာကေန ၉ မိုင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ဗန္းတဲကို သြားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သူတို႔ကိုင္တဲ့ လက္နက္ေတြကို စိတ္၀င္စားလို႔။ အဲဒါေတြ သြားၾကည့္ခ်င္လို႔ သြားၾကတာျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔က ရြာထိပ္ပိုင္းက အိမ္တစ္အိမ္မွာ ရွိၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ခ်င္းတပ္သားေတြခ်ဥ္း ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ရွိတယ္။ ရခိုင္တပ္ေတြလည္း ရြာေအာက္မွာ ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံက အရပ္ကလည္းျမင့္တယ္။ ရုပ္ရည္လည္းခန္႔တယ္ဆိုေတာ့ သူမွန္းသိသာတယ္။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္စကားသြားေျပာတယ္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံလားလို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမးတယ္..သူလည္း … ဟုတ္တယ္ လို႔ျပန္ေျဖတယ္။ သူေျပာတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြတ္ခါနီးေလး .. မဏိပူရျမစ္ကို ေက်ာ္ျပီဆိုရင္ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔လြတ္ျပီ .. ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနရာမေက်ာ္ႏိုင္တာ ဆိုးတယ္လို႔ေျပာတယ္ .. ေနာက္ျပီးေတာ့ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံက အိတ္ေဆာင္နာရီတစ္လံုး လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ့အစ္ကိုကိုေတာ့ သူ႔ဂ်ာကင္အကၤ်ီကို လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ေနာက္ျပီး စကားတစ္ခု ကြ်န္ေတာ့ကို မွာလိုက္တယ္။ ရြာေအာက္က ေက်ာက္ျပားနဲ႔ ကပ္ထားတဲ့ ေတာင္ယာတဲတစ္တဲမွာ ကြ်န္ေတာ္လြယ္အိတ္တခု ကြ်န္ေတာ္ထားတာတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မိသားစု ဓာတ္ပံုေတြပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ့မိသားစုကို စံုးစမ္းျပီး ေပးေပးလိုက္ပါ လို႔သူေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားရွာေတာ့ သူတို႔တက္လာတဲ့ လမ္းတစ္ေလ်ွာက္ကို လူေတြအမ်ားၾကီး လိုက္ရွာထားတာ .. သူေျပာတဲ့ ေနရာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး .. တစ္ေယာက္က ယူသြားျပီလို႔ ယူဆမိတယ္” ဟုုျပန္ေျပာခဲ့သည္။ ပါးခြာလ္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာကို ျပန္သြားျပီးေတာ့ ဗန္းတဲရြာက တစ္ေယာက္ကေန ေနာက္မွ ျပန္ေျပျပတာေပါ့။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔ကိုေခၚဖို႔ ဗန္းတဲျပည္သူ႔စစ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို လွမ္းေခၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္က ငါလ္ဇန္တပ္စခန္း (ဆိုင္းဇန္မွ ၃ ဖာလံု၊ အရင္က ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း) ကိုလာပို႔ပါလို႔ေျပာတယ္။ ဗန္းတဲျပည္သူ႔စစ္ကလည္း လက္နက္စာရင္းေတြလုပ္ျပီးေတာ့ ငါလ္ဇန္း တပ္စခန္းကို သြားပို႔ၾကတယ္။ ဗမာ့တပ္ကလည္း လာၾကိဳၾကတယ္။ ဗန္းတဲရြာကေနဆင္းျပီး ေခ်ာင္းေက်ာ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗမာ့တပ္နဲ႔ေတြ႔တယ္။ အဲဒိလိုနဲ႔ေတြ႔ၾကျပီးတဲ့ ေနာက္မွာ တပ္က ျပည္သူ႔စစ္ေတြကို အားလံုးျပန္ခိုင္းတယ္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔ကို ၾကိဳးတုတ္လိုက္တယ္။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံက ငါတို႔က အလင္း၀င္လာတာ .. ဘာလို႔ၾကိဳးနဲ႔ခ်ဥ္တာလဲ ဆိုျပီးေတာ့ ေမးလိုက္တယ္.. ျပည္သူ႔စစ္ေတြအျပန္လမ္းမွာ ေသနတ္သံေတြၾကားလိုက္ၾကတယ္.. အဲဒီလို ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံႏွင့္အဖြဲ႔ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႔ထဲက တစ္ေယာက္မေသဘဲနဲ႔ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ဗန္းတဲရြာေအာက္ဘက္ကို ျပန္လာတဲ့သူရွိတယ္။ မတူပီဘက္က တစ္ေယာက္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သူ႔ကို ျပန္အပ္ဖို႔၊ မအပ္ဖို႔ အေရး ဗန္းတဲ့ရြာသားေတြ ျငင္းခုံၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ေနာက္ဆံုး တပ္ကသိျပီးေတာ့ သူတို႔ျပန္ေခၚသြားျပီးေတာ့ ေခ်ာင္းနားမွာဘဲ အဆံုးစီရင္ျခင္းခံရတယ္” ဟုျပန္ေျပာခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိ္န္တုန္းက ဗန္းတဲ (Vangteh) ရြာ ငါးဦးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ပါးထန္း ကလည္း ယင္းအခ်ိန္က အျဖစ္အပ်က္ကို ၎မွတ္မိသေလာက္ ျပန္လည္ေျပာခဲ့သည္။ “၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ျဖစ္တယ္။ ဗန္းတဲ႐ြာႏွင့္ မနီးမေ၀းေနရာမွာ ခိုင္မိုးလင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အရင္ညကတည္းက တပ္စြဲထားတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ဗန္းတဲ႐ြာကေန မနက္ေတာင္ယာခုတ္ဖို႔ သြားတဲ့အခ်ိန္ ေတာင္ယာသမားမ်ားက အဲဒီလူေတြကို ျမင္ေတြ႕ေတာ့ ႐ြာလူႀကီးေတြကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။ သူတို႔အားလံုး ၂၇ ေယာက္ ညေန ၆ နာရီမွာ ဗန္းတဲ႐ြာလူႀကီးေတြဆီကို အလင္း၀င္လာၿပီး ႐ြာလူႀကီးေတြက တဆင့္ ငါလ္ဇန္တပ္စခန္း (ဆိုင္းဇန္မွ ၃ ဖာလံု၊ အရင္က ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း) ကို ညေန ၈/၉ နာရီအခ်ိန္ေလာက္မွာ သြားေရာက္အပ္ႏွံၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ၾကားရတာက အလင္း၀င္လာသူ အားလံုး မ.ဆ.လ စစ္တပ္ကေန အဲ့ဒီညမွာဘဲ အဆံုးစီရင္ခဲ့ၾကတယ္” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္အေၾကာင္းကို တပ္ၾကပ္ၾကည္သိန္းမွ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ “၀ီလီယံႏွင့္အဖြဲ႔ လိုင္ဘုန္းရြာကေန အထြက္ကားလမ္းျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္ကေစာင့္ျပီးသား .. အဲဒီကေန သူတို႔ ေျပးၾကတယ္။ သူတို႔ Saizang ဘက္ကို ေျပးၾကတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ခ.လ.ရ (၄၂) ထဲက တပ္စုတစု သူတို႔အေနာက္ကေန ေတာက္ေလ်ွာက္လိုက္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ခ.လ.ရ (၉၅) ထဲကတပ္စုတစု ကလည္း (၄၂) ႏွင့္ေပါင္းျပီးေတာ့ ေနာက္ကေန လိုက္တယ္။ ခ.လ.ရ (၈၉) တပ္ခြဲ ၄ ကလည္းေရွ့ကေန ပိတ္တယ္။ ခ.လ.ရ (၈၉) နားမွာလည္း (၈၇) ႏွင့္ (၈၈) ရွိတယ္။ အဲဒီလို စစ္တပ္က ပိတ္တာ။ သူတို႔ဘယ္မွ ထြက္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ ၀ီလီယံအဖြဲ႔နဲ႔ ခ.လ.ရ (၈၉) တပ္ခြဲ ၄ တို႔ Saizang နားမွာ ထိပ္တိုက္ သြားေတြ႔တယ္။ အဲဒီမွာ တိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ၀ီလီယံလည္း တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးတယ္။ သူတို႔ထဲက တိုက္ရင္းနဲ႔ လက္နက္ခ်တဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္ၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္နက္ခ်တဲ့သူေတြကိုလည္း အားလံုးရွင္းပစ္လိုက္တယ္။ တိုက္ပြဲက်လို႔ဘဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ၀ီလီယံတို႔အဖြဲ႔ထဲက တစ္ေယာက္မွ လြတ္ထြက္မလာဘူး။ အဲဒီ ၀ီလီယံတို႔နဲ႔တိုက္တဲ့တိုက္ပြဲမွာ တပ္ရင္း (၈၉) ထဲက ေဆးတပ္သား ဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္၀င္း ဆိုတဲ့သူ က်ဆံုးခဲ့တယ္။ ဒီျမရတနာ စစ္ဆင္ေရး တခုလံုးမွာ သူတေယာက္ဘဲ က်တယ္။ သူတို႔နဲ႔တိုက္ျဖစ္တဲ့ တပ္ရင္း ၈၉ ကလည္း သူတို႔ နာရီ၊ ေရႊ ႏွင့္ ေငြေတြကို သူတို႔ဘဲ ယူသြားျပီး ျပန္မအပ္ဘူး။ အဲဒီမွာ စစ္သားတစ္ေယက္ကို ေငြေတြအမ်ားၾကီး ယူသြားၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔မိန္းမေတြကလည္း ေနမတတ္မထိုင္တတ္ အဲဒီကရတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ေရႊေတြအမ်ားၾကီး၀ယ္လိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေရႊက တစ္က်ပ္သားမွာမွ ၃၀၀ က်ပ္ေလာက္ဘဲရွိတယ္။ ေရႊေတြနင္းခြ၀ယ္ၾကေတာ့ သတင္းကေပါက္သြားတာ.. န.မ.ခ ရံုးခ်ဳပ္က စီအိုင္ဒီလာျပီးေတာ့ ၈၉ ထဲက တပ္သားမိသားစုေတြ ၀ယ္ထားတဲ့ ေရႊေတြအကုန္ျပန္သိမ္းတယ္။ သူတို႔အရင္းတုန္းက ရွိတဲ့ဟာေတြလည္ပါသြားတယ္” ဟူ၍ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံ ဆာလ်န္ဇမ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခ်ိန္မွ စျပီး သူ.. သူ ခ်စ္သည့္ ခ်င္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးအပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့ျပီး အသက္ေသလ်ွင္ပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ မေသဘဲ ခ်င္းျပည္တြင္ ခ်င္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးလိုသည့္ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံသည္ ခ်င္းျပည္တြင္ မ.ဆ.လ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ရင္း တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း အသက္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ခ်င္းျပည္အတြင္း ျပည္သူမ်ားကို စည္းရံုးျပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္အနီး ေရာက္ရွိလာသည့္အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ စည္းရံုးေရးဆင္းမည့္ အခ်ိန္ပင္ မရရွိခဲ့ေခ်။ သူခ်င္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၃၃ အရြယ္ျဖစ္သည္။ သူခ်င္းျပည္ႏွင့္ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္သည္ ၁၉၇၇ ေမလ ၂၃ ရက္ ညအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟုသံုးသပ္မိပါသည္။ သူႏွင့္အတူ ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Chin Liberation Army) သည္လည္း ျပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ ခ်င္းဒီမိုကေရစီပါတီ (Chin Democracy Party) သည္လည္း ၁၉၇၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နာမည္ျဖင့္သာ က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၈ အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကရာတြင္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင့္အာဇာနည္ ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္း က်ဆံုးျခင္း
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဥကၠဌၾကီးခုိင္မိုးလင္း က်ဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ဟန္ေမာင္သိန္းေရးသားေသာ “ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာခရီးရွည္” ေဆာင္းပါးထဲတြင္ … ၁၉၇၇-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔ မဏိပူရ ျမစ္ကူးတိုက္ပြဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ခိုင္မိုးလင္း က်ဆံုးသည္။ ရန္သူမ်ား၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘယ္ဖက္လက္ေမာင္း က်ည္သင့္ဒဏ္ရာရထားၿပီးျဖစ္ေသာ ခိုင္မိုးလင္းသည္ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို မီးရိႈ႕ၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ကို ပစ္သတ္ သတ္ေသသြားျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္၏ ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းထဲတြင္ ဥကၠဌၾကီးခိုင္မိုးလင္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ား အေၾကာင္းကို ဤကဲ့သို႔ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ “လိုင္ဘုန္းတိုက္ပြဲအျပီးတြင္ ရွစ္ေယာက္မ်ွေသာလူႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ကို ခ်ီတက္ရန္ ဥကၠဌၾကီး အမိန္႔ေပးသည္။ ေတာေတာင္မ်ားကို ေက်ာ္ျပီး တီးတိန္-ဖလမ္းကားလမ္းသို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ရသည္။ ညအခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကရသည္။ ဥကၠဌၾကီးမွ တပ္သားမ်ားအား စိတ္ဓာတ္မက်ရန္ ေျပာသည္။ သူ႔အိတ္ထဲမွ ပါလာေသာ ခ်ီေဂြဘားရား (Che Guevara)၊ က်ဴးဘားႏိုင္ငံမွ ကတ္စထ႐ို (Fidel Castro) ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္ျပျပီး ငါ့ညီတို႔ ဒီပံုေတြကိုၾကည့္ပါ .. ဒီေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြလည္း ဒုကၡခံျပီးမွ လြတ္လပ္ေရးကို ရၾကတယ္။ အခုလည္း ငါတို႔ရခိုင္ျပည္ကို အေရာက္ခ်ီမယ္။ ငါေသရင္ေတာင္မွ ရခိုင္တံဆိပ္ျပျပီးေသမယ္ .. ရန္သူ႔ထံမွာ လံုး၀ဒူးမေထာက္၊ လက္မေျမွာက္နဲ႔ ဆိုျပီး အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ႏွစ္ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကားလမ္းျဖတ္သည္။ ခရီးဆက္ျပီး တီးတန္ျမိဳ႔ေတာင္ဘက္ ေမာ္ဘိန္း (Mualbem) ရြာေအာက္ မဏိပူရျမစ္ကမ္းသို႔ေရာက္ရွိၾကသည္။ ျမစ္တဖက္ကမ္းကူးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္ ျမစ္တဖက္ကမ္းမွ ဗမာ့တပ္မေတာ္ နဲ႔ထိပ္ထိုက္ေတြ႔ျပီး ဒုဗိုလ္သီဟႏွင့္ ဒုဗိုလ္ေက်ာ္ထူး က်ည္ဆန္သင့္ျပီး ေခ်ာင္းထဲလႊင့္က်လာသည္။ ဥကၠဌႀကီး၏ ဒူးတည့္တည့္ကိုမွန္သျဖင့္ ကုန္းထက္သို႔ ေျပးရသည္။ အခ်ိန္သည္ ဇြန္လေလးရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီျဖစ္သည္။ စာေရးသူ (ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္) မွ ဥကၠဌႀကီးအားထမ္းျပီး မဏိပူရျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ေျပးၾကရသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ဖိျပီးတိုက္သည္။ ေသနတ္သံ၊ စိန္ေျပာင္းသံ၊ အေျမာက္သံမ်ား တေတာလံုးဆူညံေနသည္။ ရန္သူတပ္ဖြဲ႕မွ “ခိုင္မိုးလင္းလက္နက္ခ်လိုက္။ ခင္ဗ်ားကိုမသတ္ဘူး” ဆိုျပီး ေလာ္စပီကာအသံထြက္လာသည္။ မဏိပူရျမစ္႐ိုးတေလွ်ာက္ ဥကၠဌႀကီးကိုထမ္း၍ေျပးျပီး (၁) နာရီေလာက္ၾကာေသာအခါ ဥကၠဌၾကီးက သူ႔ကိုခ်ထားခဲ့ရန္ အမိန္႔ေပးသည္။ ပါလာသည့္စာရြက္စာတမ္းအားလံုး သူမီးရွိဳ႔လိုက္သည္။ နာရီကိုထုေျခလိုက္သည္။ (AK) လက္နက္ကိုဖ်က္ဆီးၿပီး အနား၀န္းက်င္သို႔ လႊင့္ပစ္လိုက္သည္။ ဥကၠဌၾကီးမွ အမိန္႔ေပးသည္ “ငါညီတို႔- အေရွ့တက္္ .. အမိန္႔ကိုနာခံ” စာေရးသူ (ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္) တို႔အနားမွာေနခြင့္မရ။ အမိန္႔ကိုနာခံရသည္။ ဖာလံု၀က္ တဖာလံုေလာက္ အေ၀းေရာက္ေသာအခါ ပစၥတိုသံသံုးခ်က္ၾကားရသည္။ ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးလင္းသည္ “ဒူးမေထာက္လက္မေျမႇာက္။ က်ည္သံုးေတာင့္ ငါ့အတြက္” ဟုေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း သမိုင္းေပးတာ၀န္ေက်သည္။ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳး ကၽြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီတပ္မေတာ္ကိုထူေထာင္ကာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံု အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းအရင္းအႏွီးျပဳလွ်က္ တိုက္ပြဲေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ျပီး ေနထြက္ရာမွ ေန၀င္ရာ အဖရခိုင္ျပည္သို႔ တႏွစ္နီးပါး မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း ဇြဲသတၱိစြမ္းအား သစၥာအဓိဌာန္မပ်က္ကြက္ဘဲ အာဇာနည္ လူစြမ္းေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ကရင္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္မ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီ ခ်င္းျပည္လမ္းခုလပ္အေရာက္တြင္ ရခိုင္သူရဲေကာင္း (၅၃) ဦး ခ်င္းျပည္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္၌ (၃၁) ဦး ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးၾကသည္ကို အစဥ္သတိရဂုဏ္ျပဳပါသည္” ဟူ၍ေရးသားထားသည္။

ထိုအခ်ိန္က တီးတိန္ရဲစခန္းတြင္ တာ၀န္က်သူ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးအိုင္ေဟြးအာ မွ ၏ျပန္လည္ေျပျပခ်က္ကုိ တစ္ဆင့္ခံျပန္လည္ေျပာျပရာတြင္ .. “ဗမာ့တပ္မေတာ္က ခိုင္မိုးလင္းတို႔အဖြဲ႔ကို လိုက္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ခိုင္မိုးလင္းႏွင့္ ငယ္ရြယ္တဲ့ သူ႔တပည့္တေယာက္ကို မြာလ္ဘဲမ္ (Mualbem) ေအာက္ဘက္ မဏိပူရျမစ္နားတြင္ သြားဖမ္းတယ္။ သူ႔ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရျပီး သူလမ္းဆက္မေလ်ွာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ သြားဖမ္းတဲ့သူေတြက စစ္တပ္ျဖစ္ျပီး .. ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေနာက္ကလိုက္ရတယ္။ ခိုင္မိုးလင္းက တပ္မေတာ္အရာရွိဆီမွာ “ကြ်န္ေတာ့ကို မသတ္ပါနဲ႔၊ ကြ်န္ေတာ္တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္” လို႔ေျပာတယ္။ တပ္မေတာ္က မဏိပူရျမစ္ကေန ထုတ္လိုင္ဘက္ကို ေခၚသြားတယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြက အထက္ကိုတင္ျပေတာ့ အထက္ကလည္း အဆံုးစီရင္ဖို႔အမိန္႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႔ကို ပစ္သတ္ခဲ့ၾကတယ္” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

ခိုင္မိုးလင္းက်ဆံုးရျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ခ.လ.ရ ၈၉ မွ တပ္ၾကပ္ၾကည္သိန္းမွ ယခုလိုေျပျပခဲ့သည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ လို္င္ဘုန္းမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ေနာက္မွာ ရခိုင္တပ္သား အလင္း၀င္လာတဲ့ သူေတြဆီကေန သိမ္းထားတဲ့ ပိုက္ဆံတစ္သန္းခြဲကို ဗ်ဴဟာမွဴးက ကြ်န္ေတာ့ထံကေန သိမ္းျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ကို သူ႔အနားမွာေနခိုင္းတယ္။ ဗ်ဴဟာမွဴးက ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ဦး အခုေတာ့ ဆံုးသြားျပီနဲ႔တူတယ္။ အရင္တုန္းက သူက မိုးကုတ္ေက်ာက္ျမတ္ရတနာစီမံကိန္း ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကို လိုင္ဘုန္းကေန ဗ်ဴဟာမွဴးကေခၚျပီးေတာ့ ေျမပံုကိုင္ခိုင္းတယ္။ လိုင္ဘုန္းကေန သိုင္းငင္း (Taingen) စခန္းကို ျပန္သြားရတယ္။ ေနာက္ျပီး ေခါဆတ္ (Khuasak)၊ လီမ္ခိုင္ (Limkhai) ဘက္မွာ သူပုန္ေတြ ထြက္ေျပးသြားတဲ့အတြက္ ထုတ္လိုင္ (Thuklai) မွာ ဗ်ဴဟာစခန္းေရႊ႔တယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ ခိုင္မိုးလင္းတို႔ ဘယ္ထြက္ေျပးတာလဲ ဆိုတာ စစ္ဆင္ေရးမွာပါတဲ့ တပ္ရင္း အသီးသီးကို ေမးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုင္းဇံ (Saizang) နီးနားတစ္၀ိုက္မွာ ေရာက္ေလာက္တယ္ လို႔ေျပာၾကတယ္။ ခ.လ.ရ ၉၅ ကတပ္စိတ္တစ္စိတ္ကို ဆိုင္းဇံ (Saizang) ရြာကျပည္သူ႔စစ္ေတြ ႏွင့္ လိုက္ရွာခိုင္းတယ္။ တေန႔ေပါ့ .. ရက္ကေတာ့ အတိက် မမွတ္မိေတာ့ဘူး.. ရြာသားေတြက ယာထဲမွာ လူအရိပ္ေယာင္ေတြ႔တယ္ ဆိုျပီး သတင္းလာပို႔တယ္။ ဒါနဲ႔ ခ.လ.ရ ၉၅ တပ္ရင္းထဲက တပ္စိတ္တစိတ္ နဲ႔ ဆိုင္းဇံ (Saizang) ရြာကျပည္သူ႔စစ္ေတြက လိုက္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဆိုင္းဇန္ရြာနားက ေလယာဥ္ကြင္းအေဟာင္းအေရွ႔ဘက္ တေနရာမွာ သူတို႔က မသြားႏိုင္ေတာ့လို႔ မိတယ္လို႔ၾကားတယ္။ အဲဒီေနရာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့မေရာက္ဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းျပီးေတာ့ ထုတ္လိုင္ကို ေခၚလာၾကတယ္။ ခိုင္မိုးလင္းနဲ႔ သူ႔တစ္ပည္႔တေယာက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ခိုင္မိုးလင္းကို ထမင္းေတြေကြ်းပါေသးတယ္။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္က လံုျခံဳေရး ျပန္ယူရတာေပါ့။ ျပီးေတာ့ ခိုင္မိုးလင္းနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ဦးနဲ႔ စကားေျပာၾကတယ္ .. ကြ်န္ေတာ္ၾကားမိတာကေတာ့ …. ခိုင္မိုးလင္းက “ကြ်န္ေတာ့ကို မသတ္ပါနဲ႔.. ကြ်န္ေတာ့ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္သံုးပါဦး” လို႔ခိုင္မိုးလင္းကေျပာတယ္။ ဗ်ဴဟာမွဴးကလည္း “မင္းလို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္တဲ့သူတေယာက္ကို ဘာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္သုံးခ်င္ရမွာလဲတဲ့” အဲဒီလိုျပန္ေျပာတာ ၾကားလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ သတင္းစာဆရာေတြ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီမွာ ဓာတ္ပံုေတြ ရိုက္ၾကတယ္။ ေမးစရာရွိတာေတြ ေမးလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔ကိုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ဆီမွာ အပ္လိုက္တယ္ .. ေထာက္လွမ္းေရးက ရြာျပင္ကို ေခၚသြားၾကတယ္။ သိပ္မၾကာဘူး.. ဒိုင္း …….. ဆိုျပီးေသနတ္သံတခ်က္ ၾကားလိုက္ရတယ္ ..” ဟူ၍ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးသတင္းဌာန (Foreign Broadcast Information, USA) ၏ ဇြန္ ၄၊ ၁၉၇၇ ၁၃:၃၀ အခ်ိန္ သတင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ခိုင္မိုးလင္းဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ေပ်ာက္က်ားတပ္သားမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံျမိဳ႔အနီးတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ရင္းေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာမွ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ တီတိန္ျမိဳ႔ေတာင္ဖက္ ၈ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိေသာ ေမာ္ဘိန္း (Mualbem) ရြာနားတြင္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀:၃၀ အခ်ိန္တြင္ ခ.လ.ရ ၉၅ ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး ခိုင္မိုးလင္း ႏွင့္သူ႔ေနာက္လိုက္ ႏွစ္ေယာက္ က်ဆံုးခဲ့ၾကသည္။ M16 တစ္လက္၊ M72 တစ္လက္ႏွင့္ M72 တစ္လက္ သိမ္းဆည္းရမိသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဘက္တြင္ အေသအေပ်ာက္မရွိ။ ဒဏ္ရာရသည့္ ရခိုင္တပ္သား သံုးဦးအား လိုက္ရွာေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျပီးသည္ျဖစ္ရာ ခိုင္မိုးလင္း ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ေပ်ာက္က်ားတပ္ ၉၄ ဦး ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ၀ီလီယံေခါင္းေဆာင္သည့္ ၁၃ ဦးထဲမွ ၄၈ ဦက်ဆံုး၊ ၅၀ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အခုသတင္းပို႔သည့္အခ်ိန္အထိ ၅၁ဦးက်ဆံုးျပီး ၅၀ဦးလက္နက္ခ်ကာ ဒဏ္ရာရသူ ၃ ဦးေတာထဲတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္” ဟုပါ၀င္သည္။

ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ရပ္
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ ပါ၀င္သည့္ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္၏ ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းထဲတြင္ တိုက္ပြဲစုစုေပါင္း ၃၉ ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ဟူ၍မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ဗိုလ္မွဴးခိုင္မ်ိဳးမင္းေျပာျပခ်က္အရ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းၾကီးထဲတြင္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ တပ္သား ၁၂၆ ဦးႏွင့္ ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ၁၂ ဦးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္၏ မွတ္တမ္းထဲတြင္ “ထိုစစ္ေၾကာင္းထဲမွ ၅၃ ဦး အသက္စေတးခဲ့ၾကရသည္” ဟုေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း ဆဌမအတြဲ (၁၉၇၄-၁၉၈၈) စာမ်က္မွာ ၃၁ ထဲတြင္ ျမရတနာစစ္ဆင္ေရးတြင္ ရန္သူ ၅၀ ဦးခန္႔ေသဆံုး၊ ၅၀ ခန္႔လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ကာ ၂၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီခဲ့ရမိသည္ ဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးသတင္းဌာန (Foreign Broadcast Information, USA) ၏ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္သတင္းတြင္ “ဗိုလ္ခိုင္မိုးလင္း ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ေပ်ာက္က်ားတပ္ ၉၄ ဦး ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ၀ီလီယံေခါင္းေဆာင္သည့္ ၁၃ ဦးထဲတြင္ ၅၁ ဦးေသဆံုး၊ ၅၀ လက္နက္ခ်သည္” ဟူ၍မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ဖမ္းဆီခံရသူမ်ားအားလံုး ကေလးအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ထိန္သိမ္းျခင္းခံရခဲ့ျပီးအျဖစ္အပ်က္ကို ဗိုလ္မွဴးခိုင္မ်ိဳးမင္းမွ ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ “ကေလးအက်ဥ္းေထာင္ထဲကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖမ္းခံရတဲ့သူအားလံုး ကားနဲ႔ခ်င္းျပည္ကို ျပန္ေခၚသြားတယ္။ တြန္းဇံထိကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေခၚသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးေထာင္ကိုဘဲ ျပန္လွည့္ခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ေျပာျပတာကေတာ့ “မင္းတို႔ကို အျပတ္ရွင္းဖို႔ ေခၚခဲ့တာ .. ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔အဖမ္းခံရတဲ့အေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြက အသံလႊင္႔ေတာ့ မင္းတို႔ကို ကေလးျမိဳ႔ျပန္ေခၚဖို႔ အမိန္႔ျပန္ေရာက္လာတယ္ .. မင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြက ၀င္ကယ္လိုက္တာ” လို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ျပန္ေျပာတယ္ .. အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးေထာင္မွာ အဖမ္းခံရတဲ့သူအားလံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ထဲက ၅၃ ဦးရွိတယ္။ ေနာက္ျပီး အရင္တစ္ဖြဲ႔ Arakan Independence Organization (AIO) တုန္းက ဖမ္းမိတဲ့သူေတြ ၆ – ၈ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္ .. ကေလးေထာင္ထဲမွာ ဗိုလ္မွဴး၀ိလီယံအဖြဲ႔ထဲက ဗန္နာ ႏွင့္ ေစာလွထြန္း (ကရင္) တို႔ႏွစ္ေယာက္ပါတယ္” ဟုျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ မ.ဆ.လ အစိုးရက အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရာတြင္ ခိုင္ရဲခိုင္၊ ခိုင္နီလင္း ႏွင့္ ခိုင္မ်ိဳးမင္း တို႔ အပါအ၀င္ ALP ရဲေဘာ္ (၄၀) ေက်ာ္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းေတာင္တန္းမွ ၀မ္းနည္းသံမ်ား
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ခ်င္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ မိုးလင္းရာဇာ စစ္ေၾကာင္းမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ား ခ်င္းျပည္တြင္ က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ပ်က္အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးထဲမွပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထံသို႔ သတင္းပို႔သူ၊ တိုင္ၾကားသူ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ၀မ္းနည္းခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းလူငယ္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား စာနာစိတ္ထားျပီး ကူညီခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဘဲ လူၾကီးပိုင္း အစိုးရ၀န္ထမ္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔တာ၀န္အတိုင္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခိုင္မိုလင္း ႏွင့္ ၀ီလီယံ အဖြဲ႔ က်ဆံုးခဲ့သည့္အေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာ ေျပာဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း နားလည္သိကြ်မ္းခဲ့သည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အားခ္လြယ္ ႏွင့္ လိုင္ဘုန္းနားအေရာက္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္သည္ေတာ္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ေနရာတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္သည္ေတာ္မ်ားအားအတြက္ ဂါရ၀ျပဳၾကသည္။

နိဂံုး
▲▲
ခ်င္းေတာ္လွန္ေရး မီးေတာက္မီးလ်ံထဲက အာဇာနည္သူရဲေကာင္းႀကီး ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴး ၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္း Major William Sa Lian Zam သည္ မ.ဆ.လ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္မွ ခ်င္းျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုးခံစားခဲ့ျပီး ၎ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ခ်င္းျပည္တြင္ သူ႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ရခိုင္တပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့သည္။ သူ႔ေမြးဖြာရာေဒသ ဇာေဟာင္နယ္တြင္ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္းအတြက္ ရည္စူးျပီးေျပာသည့္အဆိုရွိသည္။ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း ၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္းသည္ ျမိဳင္ရာဇာ က်ားဘုရင္ကဲ့သို႔ သူ႔ဦးေခါင္းကို သူခ်စ္ေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္ သူရဲေကာင္းပီသစြာ စေတးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ (Major Willaim Sa Lian Zam cu pawpi bang in Chin ram ah a lu a hung phum). အာဇာနည္သူရဲေကာင္းၾကီး ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္း ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္တြင္ တိုက္ပြဲေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဆင္ႏြဲျပီး ငယ္ရြယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္မွာ ေလးစားစရာေကာင္းလွပါသည္။

အာဇာနည္သူရဲေကာင္းႀကီး ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴး ၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္း ႏွင့္ ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဥကၠဌၾကီး ဗိုလ္ခိုင္မိုးလင္းဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ခ်င္းျပည္တြင္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုး ဦးညြတ္ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ကိုးကားစာ ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
1. BURMA: INSURGENCY AND THE POLITICS OF ETHNIC CONFLICT by Martin Smith (1999)
2. Telephone interviews with Major Khine Myo Min (Arakan Liberation Party). ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံ ဆာလ်န္ဇမ္းပါ၀င္သည့္ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခိုင္မ်ိဳးမင္း ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။ (22nd April 2018, 13th May 2018, 08th July 2018).
3. Personal and Telephone interviews with Sergant Kyi Thein (Retrd.), Burma Army. ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ (၈၉) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္ၾကပ္ၾကည္သိန္း (ျငိမ္း) ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (27th, 30th June 2018, 03rd July 2018).
4. Personal and Telephone interviews with Pu N.Z Do (Laibung)။ ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံ ႏွင့္ ခိုင္မိုးလင္းတို႔အဖြဲ႔ လိုင္ဘုန္း (Laibung) ရြာ၀င္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လိုင္ဘုန္းရြာ၌ အုပ္စုစာေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ Pu N.Z.Do ဒို၏ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။ (13th June 2018, 15th August 2018).
5. Telephone interviews with Pu En. ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံ ႏွင့္ ခိုင္မိုးလင္းတို႔အဖြဲ႔ စီးယင္းနယ္ ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္လိုင္ရြာ၌ ေနထိုင္သူ ဦးအဲန္ဇာပုမ္ ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။ (12th May 2018, 24th July 2018).
6. Telephone interviews with Pu Khual (25th August 2018).
7. E-mail interviews with Captain Lian Thang. ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီတြင္ လက္ေထာက္အတြင္းအေရးမွဴး၊ ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးအျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ၾကီးလ်န္ထန္း၏ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (2018)
8. ဦးဟန္ေမာင္သိန္း (စစ္ေတြ)၊ “ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ခရီးရွည္” ေဆာင္းပါး။ (2013)
9. “ရခိုင့္အာဇာနီ (ALP) ဥကၠဌႀကီးႏွင့္ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း”။ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခိုင္နီေရာင္၏ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္း (ရခိုင္လြတ္လပ္ေရးစာေစာင္မွ)
10. Pu Khuang Lian Sum (Surbung Tlang Media) ႏွင့္ ေဒါက္တာဇေလွထန္း ေမးျမန္းခ်က္ (2015)
11. Chin World Media၊ Radio For Asia (Chin Programme) ႏွင့္ ေဒါက္တာဇေလွထန္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ား (2016)
12. ဗိုလ္မွဴး၀ီလီယံဆာလ်န္ဇမ္း၏ အစ္ကို၏ ဇနီး Pi N.N. Kil ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ (2018)
13. ဆလိုင္းကိပ္ခိုလ်န္ (Chin National Front, Ex-Chairman), (Chin Forum – Co-ordinator) ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (2018)
14. ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ လွဳပ္ရွားခဲ့သူ Pu Thang Za Dal ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (2018)
15. Dr. Ro Dinga B.V.S (Burma), M.A (Political Science, USA), Chin Forum (Assistant Co-ordinator) ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (2018)
++++++++++++++++++